NIÊN
LỊCH
PHỤNG
VỤ
2019


NIÊN
LỊCH
PHỤNG
VỤ
2019


NIÊN
LỊCH
PHỤNG
VỤ
2019


NIÊN
LỊCH
PHỤNG
VỤ
2019


NIÊN
LỊCH
PHỤNG
VỤ
2019


NIÊN
LỊCH
PHỤNG
VỤ
2019


NIÊN
LỊCH
PHỤNG
VỤ
2019


NIÊN
LỊCH
PHỤNG
VỤ
2019


NIÊN
LỊCH
PHỤNG
VỤ
2019


NIÊN
LỊCH
PHỤNG
VỤ
2019


NIÊN
LỊCH
PHỤNG
VỤ
2019


NIÊN
LỊCH
PHỤNG
VỤ
2019


NIÊN
LỊCH
PHỤNG
VỤ
2019


NIÊN
LỊCH
PHỤNG
VỤ
2019


NIÊN
LỊCH
PHỤNG
VỤ
2019


NIÊN
LỊCH
PHỤNG
VỤ
2019
TU ĐẠO TRUYỀN THÔNG CÔNG GIÁO VIỆT NAM HẢI NGOẠI
PHANXICO XAVIE Tony Điểm Phạm THIẾT KẾ & TRÌNH BÀY DỰA THEO LỊCH PHỤNG VỤ RÔMA
LỊCH PHỤNG VỤ NĂM C THÁNG 9 NĂM 2019
Ý Chỉ Cầu Nguyện từ Đức Thánh Cha Phanxicô:THÁNG CẦU NGUYỆN HÒA BÌNH CHO CÁC QUỐC GIA.
Chúa phán: “Hễ ai nhắc mình lên, sẽ phải hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được nhắc lên'”.( Lc 14, 1. 7-14 ).
Ý cầu nguyện:Xin Chúa ban cho Các Quốc Gia biết tôn trọng, hợp tác với nhau để bảo vệ và thi hành Luật Quốc Tế về Lãnh Hải.
THỨ
NGÀY
LỄ PHỤC
GƯƠNG THÁNH
CHỦ ĐỀ THÁNH LỄ
LỊCH ÂM
Chúa Nhật
01
Xanh
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 01 tháng 9
Không Bình Luận.... »Đọc tiếp...
CHÚA NHẬT 22 MÙA THƯỜNG NIÊN
Hc 3:17-18.20.28-29; Dt 12:18-19.22-24a; Lc 14:1:7-14.
03- 8- Kỷ Hợi
Thứ Hai
02
Xanh
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 02 tháng 9
Không Bình Luận.... »Đọc tiếp...
Thứ Hai Tuần Thứ 22 Mùa Thường Niên
1 Tx 4:13-18; Lc 4:16-30.
04-8 (AL)
Thứ Ba
03
Trắng
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 03 tháng 9
Thánh Grêgôriô Cả Giáo Hoàng Tiến Sĩ Hội Thánh (+604)
Thánh Grêgoriô xuất thân từ một gia đình danh giá và đạo đức ở La Mã. Thuở thiếu thời, Ngài đã tỏ ra là một đứa trẻ rất đặc biệt về trí thông minh và lòng đạo đức. Ðến tuổi trưởng thành.... »Đọc tiếp...
Thánh Grêgôriô Cả, Ghts
1 Tx 5:1-6.9-11; Lc 4:31-37.
05-8 (AL)
Thứ Tư
04
Xanh
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 04 tháng 9
Không Bình Luận.... »Đọc tiếp...
Thứ Tư Tuần Thứ Hai Mươi Hai Mùa Thường Niên
Cl 1:1-8; Lc 4:38-44.
06-8 (AL)
Thứ Năm
05
Xanh
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 05 tháng 9
Thánh Phêrô Nguyễn Văn Tự, Linh Mục; Giuse Hoàng Lương Cảnh, Y Sĩ (+1838)
Thánh Phêrô Nguyễn Văn Tự sinh năm 1796 tại Ninh Cường, Nam Ðịnh. Ðược nhận vào nhà Chúa từ nhỏ, nhưng đến năm 30 tuổi mới thụ phong linh mục, sau đó gia nhập dòng thánh Ða Minh.... »Đọc tiếp...
Thứ Năm Tuần Thứ Hai Mươi Hai Mùa Thường Niên
Kính thánh tử đạo Phêrô Nguyễn Văn Tự, Lm. và Giuse Hoàng Lương Cảnh, Y sĩ
Cl 1:9-14; Lc 5:1-11.
07-8 (AL)
Thứ Sáu
06
Xanh
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 06 tháng 9
Không Bình Luận.... »Đọc tiếp...
Thứ Sáu Tuần Thứ 22 Mùa Thường Niên
Cl 1:15-20; Lc 5:33-39.
08-8 (AL)
Thứ Bảy
07
Xanh
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 07 tháng 9
Không Bình Luận.... »Đọc tiếp...
Thứ Bảy Tuần Thứ 22 Mùa Thường Niên
Cl 1:21-23; Lc 6:1-5.
09-8 (AL)
Chúa Nhật
08
Trắng
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 08 tháng 9
Sinh Nhật Đức Mẹ
Cuộc đời Ðức Mẹ được bao trùm bởi những dấu lạ. Ðức Mẹ sinh ra, mặc dù nghèo khó tầm thường trước mắt người đời, nhưng dưới ánh sáng đức tin đó là một ngày trọng đại trong lịch sử cứu rỗi.... »Đọc tiếp...
CHÚA NHẬT 23 MÙA THƯỜNG NIÊN
Kn 9:13-18b; Plm 9-10.12-17; Lc 14:25-33.
10-8 (AL)
Thứ Hai
09
Xanh
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 09 tháng 9
Thánh Phêrô Claver, Lm
Không Bình Luận.... »Đọc tiếp...
Thánh Phêrô Claver, Lm
Cl 1:24-2:3; Lc 6:6-11.
11-8 (AL)
Thứ Ba
10
Xanh
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 10 tháng 9
Không Bình Luận.... »Đọc tiếp...
Thứ Ba Tuần Thứ Hai Mươi Ba Mùa Thường Niên
Cl 2:6-15; Lc 6:12-19.
12-8 (ÂL)
Thứ Tư
11
Xanh
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 11 tháng 9
Không Bình Luận.... »Đọc tiếp...
Thứ Tư Tuần Thứ 23 Mùa Thường Niên
Cl 3:1-11; Lc 6:20-26.
13-8 (AL)
Thứ Năm
12
Xanh
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 12 tháng 9
Không Bình Luận.... »Đọc tiếp...
Thứ Năm Tuần Thứ 23 Mùa Thường Niên
Cl 3:12-17; Lc 6:27-38.
14-8 (AL)
Thứ Sáu
13
Trắng
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 13 tháng 9
Thánh Gioan Kim Khẩu Giám Mục Tiến Sĩ Hội Thánh (334-407)
Thánh Gioan thành Antiokia, mệnh danh là Chrysostome (Kim Khẩu) vì sự khôn ngoan và tài hùng biện. Thánh nhân sinh năm 334 tại Antiokia nước Thổ Nhĩ Kỳ. Từ bé, ngài đã được hấp thụ do mẹ ngài một đức ái nhân hậu.... »Đọc tiếp...
Thánh Gioan Chrysostom, Gmtsht
Thứ Sáu Tuần Thứ 23 Mùa Thường Niên
1Tm 1:1-2.12-14; Lc 6:39-42.
15-8
Thứ Bảy
14
Đỏ
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 14 tháng 9
Tôn Vinh Thánh Giá
Dưới thời hoàng đế Hérachius I, những người Ba Tư xâm chiếm Giêrusalem và lấy mất phần chính của Thánh Giá thật mà thánh Hélène, mẹ của hoàng đế Constantin đã để lại. Hérachius nhất định chiếm lại Thánh Giá này.... »Đọc tiếp...
Suy Tôn Thánh Giá (Lễ kính)

Thứ Bảy Tuần Thứ 23 Mùa Thường Niên
Ds 21: 4b-9; Pl 2: 6-11; Ga 3: 13-17.
16-8 (AL)
Chúa Nhật
15
Trắng
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 15 tháng 9
Đức Mẹ Sầu Bi Kính Bảy Sự Thương Khó Ðức Maria
Những đau khổ của Chúa Giêsu trong cuộc khổ nạn thật vô cùng lớn lao. Tiên tri Isaia đã gọi Ngài là "Con người của đau khổ". Bên cạnh những thống khổ ấy, đau khổ trong đời Mẹ Maria .... »Đọc tiếp...
CHÚA NHẬT 24 MÙA THƯỜNG NIÊN
Hc 27:30-28; Rm 14:7-9; Mt 18:21-35.
17-8 (AL)
Thứ Hai
16
Đỏ
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 16 tháng 9
Thánh Cornêliô, Giáo Hoàng (+253) Và Cyprianô, Giám Mục Tử Ðạo (200-258)
Thánh Cornêliô sinh trưởng tại Rôma, ngài được nhiều người biết đến về tính hiền hậu và tiết độ. Năm 251, ngài được bầu lên ngôi Giáo Hoàng kế vị Ðức Fabianô giữa lúc con thuyền Giáo Hội.... »Đọc tiếp...
Thánh Cornelius, Ghtđ và Cyprian, Gmtđ
Thứ Hai tuần 24 Mùa Thường Niên
1 Tm 2:1-8; Lc 7:1-10.
18-8 (AL)
Thứ Ba
17
Xanh
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 17 tháng 9
Thánh Emmanuel Nguyễn Văn Triệu, Linh Mục (+1798)
Thánh Rôbertô Bellarminô Giám Mục Tiến Sĩ Hội Thánh
Thánh Emmanuel Nguyễn Văn Triệu sinh tại Huế. Thân phụ ngài là ông Cai Lương. Lớn lên, ngài được theo học tại Kinh đô và gia nhập đội ngự lâm quân...Thánh Rôbertô sinh ngày 04/10/1542 tại Montepuciano nước Ý.... »Đọc tiếp...
Thánh Robertô Bellarmine, Gmtsht
Kính thánh tử đạo Emmanuel Nguyễn Văn Triệu, Lm
1 Tm 3:1-13; Lc 7:11-17.
19-8 (AL)
Thứ Tư
18
Xanh
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 18 tháng 9
Thánh Ða Minh Trạch, Linh Mục (+1840)
Thánh Ða Minh Trạch (Ðoài) sinh năm 1792 tại làng Ngọc Bồi, tỉnh Nam Ðịnh. Năm 30 tuổi, ngài chịu chức linh mục, và sau đó gia nhập dòng Ða Minh ngày 03/6/1825.... »Đọc tiếp...
Thánh Đa-minh Trạch (Đoài) (U1840), Linh mục, Tử đạo.
Thứ Tư Tuần Thứ 24 Mùa Thường Niên
1 Tm 3:14-16; Lc 7:31-35.
20-8 (AL)
Thứ Năm
19
Xanh
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 19 tháng 9
Thánh Januariô, Giám Mục Tử Ðạo
Thánh Januariô sinh năm 270 tại nước Ý. Năm 320 thụ phong linh mục và sau đó ít lâu lại được bầu làm Giám Mục Bénévent. Ðó cũng là lúc hoàng đế Ðiôclêtianô và Maximinô đang ra tay bách hại người Công Giáo.... »Đọc tiếp...
Thánh Janurius, Gmtđ
1 Tm 4:12-16; Lc 7:36-50.
21-8 (AL)
Thứ Sáu
20
Đỏ
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 20 tháng 9
Thánh Gioan Charles Tân (Cornay), Linh Mục (+1837)
Thánh Andrê Kim, Lmtđ, Phaolô Chong, và các Bạn Tử Đạo
Cố Tân tên thật là Gioan Charles Cornay, sinh ngày 27/02/1809 tại Loudum, địa phận Poitiers, thời Napoléon đệ I. Cha ngài là một thương gia và làm thị trưởng tại Mouterre Silly.... »Đọc tiếp...
Thánh Gioan Charles Tân (Cornay), Linh Mục (+1837)
Thánh Andrê Kim, Lmtđ, Phaolô Chong, và các Bạn Tử Đạo
Thứ Sáu Tuần Thứ 24 Mùa Thường Niên
1 Tm 6:2c-12; Lc 8:1-3.
22-8 (AL)
Thứ Bảy
21
Đỏ
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 21 tháng 9
Thánh Mátthêu, Tông Đồ Thánh Sử
Thánh Phanxicô Phan (Jaccard), Linh Mục
và Tôma Trần Văn Thiện, Chủng Sinh (+1838)
Thánh Matthêu còn gọi là Lêvi, con ông Alphê. Một hôm đi qua sở quan thuế thành Capharnaum gần bờ hồ Tibêriat....Cố Phan tên thật là Phanxicô Jaccard, chào đời ngày 06/9/1799.... »Đọc tiếp...
Thánh Mátthêu, Tông Đồ Thánh Sử - TÁC GIẢ TIN MỪNG, lễ kính
Thánh Phanxicô Phan (Jaccard), Linh Mục
và Tôma Trần Văn Thiện, Chủng Sinh (+1838)
Thứ Bảy Tuần Thứ 24 Mùa Thường Niên

Ep 4:1-7, 11-13; Mt 9:9-13.
23-8 (AL)
Chúa Nhật
22
Xanh
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 22 tháng 9
Không Bình Luận.... »Đọc tiếp...
CHÚA NHẬT 25 MÙA THƯỜNG NIÊN
Am 8:4-7; 1Tm 2:1-8; Lc 16:1-13.
24-8 (AL)
Thứ Hai
23
Xanh
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 23 tháng 9
Không Bình Luận.... »Đọc tiếp...
Thứ Hai Tuần Thứ 25 Mùa Thường Niên
Er 1:1-6; Lc 8:16-18.
25-8 (AL)
Thứ Ba
24
Xanh
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 24 tháng 9
Không Bình Luận.... »Đọc tiếp...
Thứ Ba Tuần Thứ 25 Mùa Thường Niên
Er 6:7-8,12b.14-20; Lc 8:19-21.
26-8 (AL)
Thứ Tư
25
Xanh
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 25 tháng 9
Không Bình Luận.... »Đọc tiếp...
Thứ Tư Tuần Thứ 25 Mùa Thường Niên
Er 9:5-9; Lc 9:1-6.
27-8 (AL)
Thứ Năm
26
Xanh
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 26 tháng 9
Thánh Cosma Và Ðamianô Tử Ðạo
Thánh Cosma và Ðamianô là hai anh em sinh đôi vào khoảng thế kỷ III trong miền Egée thuộc Ả Rập. Hai anh em mồ côi cha từ thuở nhỏ, nhưng được người mẹ thật đạo đức giáo hóa..... »Đọc tiếp...
Thánh Cosmas và Damian, Mm
Kg 1:1-8; Lc 9:7-9.
28-8 (AL)
Thứ Sáu
27
Trắng
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 27 tháng 9
Thánh Vinh Sơn Ðệ Phaolô, Linh Mục Lập Dòng (1581-1660)
Vinh Sơn đệ Phaolô sinh tại Puoy miền Aquitaine khoảng năm 1581. Ngay từ nhỏ, ngài đã tỏ ra có một lòng bác ái cao cả đối với người nghèo khó. Ngài chịu chức linh mục năm 1600.... »Đọc tiếp...
Thánh Vincentê de Phaolô, Lm - Thứ Sáu Tuần Thứ 25 Mùa Thường Niên
Kg 2:1-9; Lc 9:18-22.
29-8 (AL)
Thứ Bảy
28
Xanh
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 28 tháng 9
Thánh Venceslaô Tử Ðạo (907-929)
Thánh Venceslaô công tước xứ Bôhême chào đời khoảng năm 907. Thân sinh ngài, ông Wratislas, làm quan trấn miền Bôhême, Tiệp Khắc. Mẹ ngài là một người ngoại giáo Draghomire.... »Đọc tiếp...
Thánh Wenceslaus, Lôrensô Ruiz và các Bạn Tử Đạo - Thứ Bảy Tuần Thứ 25 Mùa Thường Niên
Dcr 2:5-9.14-15a; Lc 16:19-31.
30-8 (AL)
Chúa Nhật
29
Xanh
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 29 tháng 9
Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, Gabriel, và Raphael (Lễ kính)
Micae tiếng Hy Bá có nghĩa là "Ai bằng Thiên Chúa"...Raphael có nghĩa là "Thầy thuốc của Thiên Chúa"...Gabrie có nghĩa là "Uy lực của Thiên Chúa" cũng còn gọi là "Sứ Thần truyền tin"..... »Đọc tiếp...
CHÚA NHẬT 26 MÙA Thường Niên
Am 6:1a.4-7; 1Tm 6:11-16; Lc 16:19-31.
01-9 (AL)
Thứ Hai
30
Trắng
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 30 tháng 9
Thánh Hiêronimô, Linh Mục Tiến Sĩ Hội Thánh (340-420)
Thánh Hiêronimô sinh năm 340 tại Stridon miền Dalmatie thuộc Nam Tư. Ngài sang Rôma học và chịu phép Rửa Tội tại đây..... »Đọc tiếp...
Thánh Giêrômiô, Lmts
Thứ Hai Tuần 26 Mùa THƯỜNG NIÊN
Dcr 8:1-8; Lc 9:46-50.
02-9 (AL)

LỊCH PHỤNG VỤ Tương thích với trình duyệt Firefox 3.6.8 và độ phân giải 1024x768

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
WEBSITE: www.tu-dao.com

PHANXICO XAVIE
TONY ĐIỂM PHẠM

Nhấn Trở Về Diễn Đàn Tu ĐạoNhấn Trở Về Đầu Trang
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐẾN VỚI TU ĐẠO TRUYỀN THÔNG CÔNG GIÁO VIỆT NAM HẢI NGOẠI